Vedtægter

§ 1. Navn
Grundejerforeningens navn er Stødov Bakkers Grundejerforening.

§ 2. Formål
Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle forhold som grundejere.

§ 3. Medlemmer
Enhver matrikel i grundejerforeningens område er pligtig til at være medlem af grundejerforeningen, og til at deltage i de fælles udgifter pr. matrikel,
uanset om grunden er bebygget eller ej.

§4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden Skt. Hans.
Der indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem.
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det godkendte regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for den kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse
7. Valg af revisor samt suppleant
8. Eventuelt (herunder sted for afholdelse af næste års generalforsamling)

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen,ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring og dagsorden skal
udsendes med indkaldelsen.

Hver matrikel har en stemme pr. ejendom/parcel vedkommende ejer.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt.
Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere tre stemmer ved fuldmagt.

Vedtagelser sker ved almindelig stemmeflertal.
Dog kan grundejerforeningens medlemmer kun pålægges solidarisk hæftelse og vedtægtsændringer, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre der forlanges skriftlig afstemning.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referatet, der underskrives af dirigenten.

§ 5. Bestyrelse
Grundejerforeningen består af en bestyrelse på mindst 3 og højst 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen.
Medlemmer afgår med henholdsvis 2 og 3 hvert andet år.
På første bestyrelsesmøde efter nyvalg af bestyrelsen afgøres det ved lodtrækning, hvilke medlemmer der skal afgå efter 1 års forløb.
Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen indtræder idet afgående medlems resterende valgperiode.
På første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv med valg af formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden bestemmer det eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er tilstede.
Beslutning træffes ved stemmeflertal dog således, at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Der føres referat over møderne, der underskrives af deltagerne.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Anlægsvirksomhed der overstiger budgettet incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen hæfter ikke personligt for grundejerforeningens gældsforpligtelser.

§ 6. Tegningsregler
Grundejerforeningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 7. Kontingent
Til dækning af grundejerforeningens drift opkræves hos medlemmerne et kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales senest 1 måned efter kravets fremsættelse.

§ 8. Regnskab
Grundejerforeningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Gennemsyn og godkendelse af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den generalforsamlingsvalgte revisor eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor, inden det fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§ 9. Veje
Bestyrelsen sørger for vedligeholdelse af adgangsvejen til sommerhusområdet Stødov Bakker, samt fællesveje i området.
Vejene vedligeholdes efter retningslinier fastsat på en generalforsamling.
Adgangsvejen samt fællesveje i sommerhusområdet ryddes for sne efter behov.

§ 10. Salg af ejendom
Ved afståelse og dermed udtrædelse af grundejerforeningen har det pågældende medlem intet krav i grundejerforeningen eller dens midler.

Grundejeren eller dennes befuldmægtigede er pligtig at meddele ejerskifte til grundejerforeningens kasserer.
Kassereren tilstiller det nye medlem vedtægter for grundejerforeningen.

§ 11. Ændring af vedtægter
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. april 2010.
§4 ændret på generalforsamlingen den 19. maj 2011
§4 og §9 er ændret på generalforsamlingen den 25. april 2013.

§4, §5 og §8 er ændret på generalforsamlingen den 14. juni 2014.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. juni 2014.

Ordstyrer John Hansen

Formand Anni Linger