Generalforsamling i Vandforsyningen 21.04.16-page-001
Generalforsamling i Vandforsyningen 21.04.16-page-002 (1)
Beretning Vandforsyningen 16
Beretning Vandforsyningen 16-2

Referat

Generalforsamling i Stødov Bakker Vandforsyning d. 30. april 2015.05.15 i den Gamle Præstegård.

Deltager: 52 personer 29 stemmeberettigede

Valg af dirigent: John Hansen blev enstemmigt valgt.

Beretning: Anni fremlagde bestyrelsens beretning. Ingen spørgsmål hertil. Beretning enstemmigt godkendt.

Regnskab/budget: Søren gennemgik årets regnskab. Vi har haft et uheld med ødelagt vandledning, men det betales af grundejeren da det skyldes kørsel

med meget tungt køretøj i forbindelse med bygning af nyt sommerhus.

Vandurene afskrives over 8 år, så der er penge til at udskifte dem lovmæssigt efter 8 år. Udskiftning er billigere end kalibrering.

Regnskabet enstemmigt vedtaget.

Søren gennemgik budget for 2016. Fast afgift stiger 50 kr/årligt.Forslag til forhøjelse af honorar. Dette bør tages op som forslag til næste år.

Budget enstemmigt vedtaget.

Indkomne forslag: Ingen

Valg til bestyrelsen: Søren Enghuus – genvalgt

Lillian Hansen – genvalgt

Anni Linger – ønsker efter rigtig mange år at stoppe arbejdet i bestyrelsen.

Hanne Pedersen blev foreslået og enstemmigt valgt.

Suppleanter: Linda Lauritsen – genvalgt

John Hansen – nyvalgt

Revisor: Henning Jørgensen – genvalgt

Revisor sup. Kirsten Søndergård – genvalgt

Evt: Jens Aage fortalte at sammenlægning af vandværkerne udskydes på grund af økonomi.

Der arbejdes på en sammenlægning af Feirup, Stødov og Gl. Kirkebjerg vandværker (se beretning)

Pumpestationen er gammel og slidt. Styring, rør m.m. skal renoveres. Der er penge til det (ca ½ mill.)

Vi har rigtig godt vand og det skal bevares.

Ref. Lillian Hansen

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Stødov Bakker`s Vandforsyning:

Der blev udskiftet vandure i efteråret, som er et lovkrav at de bliver udskiftet hver 8 år. Der var en del grundejere som har klaget over dug på vandurene

så det var et problem at aflæse dem, det var vist et vejrmæssig problem og det forsvandt når der blev åbnet for vandet.

Der har desværre været et brud på vandledningen på Skjoldbakkevej i forbindelse med bygning af et nyt sommerhus hvor store tunge lastbiler har

trykket rabatten med et brud til følge.

Der arbejdes på en fusion af de 3 vandværker i Helgenæs Pumpestation.

Vi har nye vandledninger, andre har ingen penge og gamle vandledninger så der skal en opsparing til og der er mange forhold der skal undersøges, så vi

håber vandrådet kan være behjælpelig.

Der er en renovering i gang af Helgenæs Pumpestation. Der var noget bygningsvedligehold som skal ordnes.

Der er planer om åben landsby i Stødov d. 4 juli hvor der vil være salg fra husene af effekter og der er en pottemager og andet husflidsarbejde.

Pumpestationen vil holde åbent hus på denne dato så man kan se hvordan vandet kommer op og ud til forbrugeren.

Indkaldelse

Der indkaldes til fælles ordinær generalforsamling ifølge vedtægternes § 4 og § 7

Torsdag den 30. april 2015 kl. 19.30 i Helgenæs Præstegård Brøsbjergvej 10

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Vandforsyningen

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Lillian Hansen er på valg og er villig til genvalg

Søren Enghuus er på valg og er villig til genvalg

Anni Linger er på valg men opstiller ikke

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisor samt suppleant

8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til

Anni Linger, Randersvej 196, 8200 Aarhus N, eller via email, senest 2 uger før generalforsamlingen.

Af hensyn til traktement skal tilmelding sendes til Anni senest den 24. april på mail eller tlf.

Med venlig hilsen p.b.v.

Anni Linger.

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 30. april 2015

Vedr. punkt 4 – fastsættelse af takstblad for 2016

Vandafgift ændres således:

Fast afgift 650,00 kr. + moms

Vandafgift 6.00 kr. + moms pr. m3

Miljøafgift til staten 6.53 kr. + moms pr. m3

Spildevandsafgift opkræves via Syddjurs Kommune

Tilslutningsafgift (anlægsbidrag)

Hovedanlægsbidrag pr. grund kr. 8.240,- + moms

Forsyningsledningsbidrag pr. grund kr. 6.535,- + moms

Stikledningsbidrag pr. grund kr. 6.861,- + moms

Dette betyder:

Tilslutningsafgift for grunde med indlagt stik og målerbrønd har betalt tilslutningsafgiften, men skal betale for måler, afspærringsventil og montering af disse.

Tilslutningsafgift for grunde uden stik og målerbrønd betaler tilslutning til Pumpestationen, forsyningsbidrag og stikledning – pr. grund