Information fra Vandforsyningen:

Kære forbruger i Stødov Bakkers Vandforsyning.

Selvaflæsningskort til vandforbrug for 2017 er som noget nyt i år udsendt pr. mail.

Send målertallet pr, mail til  vand@stodovbakker.dk  med angivelse af adresse og målerstand, evt. ved at svare på udsendte mail.

Udsendelse er sket den 13. december 2017.

Husk at indmelde målertal  senest torsdag den 1. februar 2018.

Pga. den sene udsendelse af aflæsningskort kan bestyrelsen tilbyde at aflæse vandmåleren, hvis du ikke har mulighed for at komme til at aflæse inden afleveringsfristen. (Gebyrfrit)

Dette kræver, at du senest torsdag den 29. december 2017 giver besked til Jens Aage Sandbjerg eller Lillian Hansen hvis du ønsker hjælp til aflæsning.

Udskiftning af ventiler i målerbrønd:

Vi har konstatereret, at der er nogle ventiler i målerbrøndene der trænger til udskiftning, og sætter dette arbejde i gang i uge 51, og vores VVS firma vil foretage udskiftningen.

Er der spørgsmål, så kontakt bestyrelsen

Glædelig og godt nytår

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Stødov Bakkers Vandforsyning amba

 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen i Stødov Bakker Vandforsyning indkalder til ekstraordinær generalforsamling ifølge vedtægternes § 7.

Lørdag den 4. november 2017 kl. 10.00 – 11.30 i Helgenæs Forsamlingshus, Grimshovedvej 2.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Vandforsyningen

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen foreslår, at Stødov Bakkers Vandforsyning indgår i den aftalte fusion med de 2 øvrige ejer-vandværker i Helgenæs Pumpestation, og at Stødov Bakkers Vandforsyning amba derefter opløses, jf. vedtægternes §12. (se vedlagte forslag)
  3. Behandling af indkomne forslag
  4. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal sendes skriftligt til:

        Jens Aage Sandbjerg, Thorsø Allé 15, 8600 Silkeborg, eller via email, senest 2 uger før generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til Jens Aage Sandbjerg senest

lørdag 28. oktober 2017 på mail eller pr. telefon.

Dette af hensyn til traktement. (der vil blive servet kaffe/te/øl/vand)

Fuldmagtsformular vedlagt

Bestyrelsens forslag:

       Ad. 2. Stødov Bakkers Vandforsyning Amba indgår i fusion og opløses derefter:

Bestyrelsen foreslår, at Stødov Bakkers Vandforsyning indgår i den aftalte fusion med de 2 øvrige ejer-vandværker i Helgenæs Pumpestation, og at Stødov Bakkers Vandforsyning  amba derefter opløses, jf. vedtægternes §12.

       Baggrund og forklaring: 

På foreningens ordinære generalforsamling den 11. maj 2017 fik bestyrelsen mandat til at forhandle en aftale med de to øvrige ejer-vandforsyninger.

Der blev samtidig orienteret om baggrunden og fordelene ved at sammenlægge de tre ejer-vandforsyninger og Helgenæs Pumpestation til et Vandværk. Herefter kaldet Helgenæs Pumpestation    (HP)

 Den forhandling er nu færdig, og der er enighed blandt de tre ejer-vandværkers bestyrelser om, at hver forening på ekstraordinære generalforsamlinger den 4/11 2017, endelig kan beslutte at indgå i fusion.

Hvis fusionen besluttes vil den kunne træde i kraft 1. januar 2018.

Fusionsplanen, der er aftalt betyder følgende for de enkelte ejevandværker:

Værdiansættelse af de tre ejer-vandværkers forsyningsledninger er lavet, så der tages hensyn til både alder på ledningsnet og antal forbrugere.

Vores brancheforening Danske Vandværker har vurderet, at det er en fornuftig metode, da der er stor forskel i alder og kvalitet af ledningsnettet.

  • Stødov Bakkers Vandforsyning indskyder vores forholdsvis nye forsyningsledninger.
  • Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk indskyder opsparet formue og et ekstraordinært bidrag pr. forbruger på ca. 2.500 kr.
  • Stødov-Fejrup Vandværk indskyder opsparet formue og et ekstraordinært bidrag pr. forbruger på ca. 5.000 kr. Det beløb, der kommer ind i HP, hensættes i en investeringsplan til udskiftning af forsyningsledninger i Gl. Kirkebjerg og Stødov Fejrup, så der i forbindelse med fusionen bliver forudbetalt til den forventelige udgift til udskiftning af ledningsnettet.

 

Fejrup Strand Vandværk (FSV):

Bestyrelsen for FSV vil på generalforsamlinger i dette efterår foreslå forbrugerne i FSV at indgå i Helgenæs Pumpestation. FSV vil skulle indskyde opsparet formue og betale et indskud på ca. 10.000 kr. pr. forbruger. (indskud indeholder betaling af en forbindelsesledning mellem FSV og HP).

Hvis FSV beslutter, at tilslutte sig til HP, vil det have effekt fra sommeren 2018.

 Vandafregning:

Det betyder, at afregning af vandforbruget efter aflæsningen den 31. december 2017, er den sidste der bliver opkrævet af Stødov Bakkes Vandforsyning.

Næste vandafregning med forbruget for 2018, vil blive opkrævet af Helgenæs Pumpestation primo 2019.

Stødov Bakkers Vandforsynings afslutningsregnskab pr. 31/12 2017, vil blive fremlagt på den ordinære generalforsamling den 26. april 2018.

(Samme dag som generalforsamlingen i Stødov Bakkers Grundejerforening).

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Stødov Bakkers Vandforsyning amba</p

Fusionen godkendt på de tre vandværkers ekstraordinære generalforsamlinger.

Bestyrelsen har arbejdet med  at undersøge om det er muligt at fusionere de tre vandforsyninger med Helgenæs Pumpestation til en enhed.

Det vil give en stor administrativ lettelse hvis Pumpestationen udover at være leverandør af vandet også opkrævede betaling direkte hos forbrugerne uden mellemled.

Det kræver en økonomisk og juridisk udredning som vi får hjælp til af Danske Vandværker.

De tre ejer vandværker har alle afholdt ekstraordinære generalforsamlinger som har vedtaget at gå videre med fusionen.

Bestyrelsen kan derfor nu gå i gang med at udarbejde vedtægter, investeringsbudget, budget og takstblad for den nye fusionerede pumpestation.

Alt skal selvfølgelig godkendes på generalforsamlingen hvor alle godt 300 forbrugere bliver inviteret. Det forventes at blive senest i april.

Fejrup Strand arbejder på fusion.

Fejrup Strand Vandværk med ca. 100 forbrugere arbejder videre med at fusionere sig ind i Helgenæs Pumpestation.

De har fået oplyst de økonomiske vilkår, fået fremvist vores ny renoverede vandværk og afventer nu endelig godkendelse fra deres forbrugere.

Skovens Vandværk med 6 forbrugere som hidtil har haft en nødforbindelse til Fejrup Strand Vandværk ønsker en lignende løsning med Helgenæs Pumpestation hvis Fejrup Strand fusionerer.

Det forventes at kunne imødekommes af Helgenæs Pumpestation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.